Tórtola turca-Eurasian collared dove-Streptopelia decaocto